Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Beautysense s.r.o., sídlem Pod dálnicí 18, 140 00 Praha 4; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164315 , a blíže vymezují práva a povinnosti  Beautysense s.r.o.; jako prodávajícího a kupujícího. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.5.2013.

1. Definice

1.1 Podmínky znamenají tyto obchodní podmínky a Zvláštní podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy;
1.2 Smlouva znamená kupní smlouva uzavřená mezi Beautysense s.r.o. a Kupujícím, uzavřená doručením Potvrzení Objednávky Kupujícímu;
1.3 Zboží znamená zboží, které Prodávající prodává v souladu s těmito Podmínkami;
1.4 Cena znamená cena, za kterou Prodávající nabízí k prodeji Zboží Kupujícímu a je na Stránkách zobrazena včetně DPH;
1.5 Prodávající znamená společnost  Beautysense s.r.o. zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164315 
1.6 Popis produktu znamená ta část Stránek, kde jsou poskytovány určité informace o Zboží a Zvláštní podmínky jeho nákupu.
1.7 Zvláštní podmínky znamená zvláštní smluvní podmínky uvedené Popisu produktu;
1.8 Osobní údaje znamená informace, které Kupující poskytl při registraci členství Beautysense s.r.o. v aktuálním znění;
1.9 Stránky se rozumí webové stránky Prodávajícího na adrese nebo jakékoli další URL, které je mohou nahradit.
1.10 Kupující znamená člen klubu , který je zákazníkem internetového obchodu Prodávajícího, 
1.11 Objednávka znamená návrh Smlouvy učiněný Kupujícím;
1.12 Potvrzení Objednávky znamená závazné potvrzení Objednávky učiněné Prodávajícím, tj. akceptace návrhu Smlouvy přičemž za Potvrzení Objednávky se považuje přechod Objednávky do stavu "Ve zpracování".


2. Používání Stránek

2.1 Registrace členství v klubu¨

2.1.1 Pro registraci členství v klubu  je nutné vyplnit přihlašovací formulář na stránkách .
2.1.2 Členem Beautysense s.r.o. může být  fyzická osoba I právnická osoba
2.1.3 Kupující prohlašuje, že:
(i) Osobní údaje, které poskytl při registraci Beautysense s.r.o., jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné;
(ii) bude neprodleně informovat Prodávajícího o všech změnách ve svých Osobních údajích prostřednictvím emailu, či aktualizaci svých záznamů v sekci Můj účet.
2.1.4 Kupující prohlašuje, že se nebude vydávat za jinou fyzickou či právnickou osobu, nebo používat falešné jméno či název, který není oprávněn používat.

2.2 Odpovědnost

2.2.Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na Stránkách. 
2.2.2 Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.
2.2.3 Prodávající neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na Stránkách, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na Stránkách nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od Prodávajícího v písemné podobě poté, co ho v případě pochybností kontaktoval.

2.3 Objednávky

2.3.1 Veškeré Zboží je nabízeno k prodeji v závislosti na dostupnosti a za podmínky Potvrzení Objednávky Prodávajícím.
2.3.2 Objednávka se považuje za přijatou až po písemném Potvrzení Objednávky Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout, zda Objednávku přijme či nikoliv.
2.3.3 V případě, že Prodávající přijme Objednávku, ale není schopen z důvodu, které jsou mimo jeho kontrolu, dodat objednané Zboží, pak Kupující souhlasí s vrácením částky v plné výši, pokud již byla uhrazena, a tímto dojde k urovnání veškerých nároků, které může mít Kupující vůči Prodávajícímu za nedoručení Zboží.

 2.4 Ceny

2.4.1 Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká poplatků za dopravné. 
2.4.2 Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
2.4.3 Nabídka "Kód slevové poukázky" je nabízena po dobu časově určenou a platí pouze na dané období. Zadáním tohoto kódu si snížíte kupní cenu o aktuální slevu vztahující se k tomuto kódu a to vždy jen u produktů, které jsou zahrnuty do této akce. Kód slevové poukázky lze uplatnit v sekci košík, do kterého byl nejdříve vložen produkt za aktuální plnou platnou cenu nabízenou na e-shopu, poté je třeba vložit kód do textem označeného pole "Kód slevové poukázky vložte zde" a poté klikem na ikonu "Přepočítat" získáte akční cenu, která bude platnou kupní cenou pro Váš áktuální nákup.
2.4.4 Jednotlivé slevy nelze sčítat.
2.4.5 Na akční ceny již nelze uplatňovat další slevy.

2.5 Dodání Zboží Kupujícímu

2.5.1 Místo Dodání Zboží bude dohodnuto mezi Prodávajícím a Kupujícím a je uvedeno na Potvrzení Objednávky.
2.5.2 Veškeré termíny Dodání uvedené v Potvrzení Objednávky jsou pouze orientační. Prodávající neodpovídá za žádnou ztrátu či náklady vzniklé Kupujícím zpožděním dodání Zboží.
2.5.3 Kupující je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak viditelně poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem/zaměstnancem přepravní služby/České pošty škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky Prodávajícímu e-mailem na adresu 2.5.4 Prodávající si vyhrazuje právo na částečné dodání Zboží, tímto není dotčena platnost Smlouvy.
2.5.5 Nepřevezme-li Kupující Zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není -li přes dohodnutý termín přítomna Kupujícím určená osoba nebo není-li schopen uhradit Cenu), nese Kupující náklady spojené s opakovaným dodáním Zboží v plné výši.

2.6 Odkazy třetích stran

2.6.1 Prodávající může čas od času na Stránkách poskytnout Kupujícímu odkazy na jiné webové stránky z důvodů poskytnutí lepších informací. Prodávající nekontroluje všechny informace obsažené pod těmito odkazy a nenese odpovědnost za jejich obsah, produkty ani služby, které nabízejí. Zahrnutí těchto odkazů na Stránky neznamená souhlas Prodávajícího s jejich obsahem ani jejich podporu. Používání těchto odkazovaných stránek se může řídit jinými podmínkami a dohodami.


3. Zásady ochrany osobních údajů

3.1 Co upravují tyto zásady?

 1. Tyto zásady osobních údajů upravují nakládání s osobními údaji provozovatelem internetového obchodu na internetové stránce www.beautysense.cz, společností Beautysense s.r.o., se sídlem Pod Dálnicí 466/18, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 282 53 850, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 135579, která je správcem osobních údajů (dále jen „Správce“).
 2. Tyto zásady jsou vydávány k naplnění povinností Správce informovat subjekty údajů zejména dle čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016, tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
 3. Termíny užité v těchto zásadách (správce, zpracovatel, příjemce, subjekt údajů atd.) odpovídají terminologii použité v české verzi GDPR.

3.2. Jaké údaje zpracováváme a proč?

 1. Subjektem údajů jsou budoucí, současní i bývalí zákazníci Správce, kteří využili služby internetového obchodu (dále jen „Zákazník“).
 2. Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě těchto právních titulů:
  1. na základě souhlasu Zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
  2. na základě smluvního vztahu se Zákazníkem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
  3. na základě plnění zákonných povinností Správce zejména vůči orgánům finanční správy (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
 3. Na základě souhlasu Zákazníka Správce zpracovává tyto osobní údaje Zákazníka: jméno, příjmení a e-mailovou adresu, a to pro účely zasílání obchodních sdělení, nabídek svých služeb, promoakcí atp. Souhlas se zpracováním těchto údajů pro tyto účely může Zákazník kdykoliv odvolat.
 4. Na základě smluvního vztahu se Zákazníkem Správce zpracovává tyto osobní údaje Zákazníka: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu (pro komunikaci ve věcech smluvních), a to za účelem
  1. navázání smluvního vztahu se Zákazníkem a
  2. plnění smlouvy se Zákazníkem,
  3. komunikace se Zákazníkem ve věcech smluvních, vyřizování reklamací Zákazníka, informování Zákazníka o nedoplatcích atp.
 5. Na základě plnění zákonných povinností Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení a adresu, a to za účelem plnění zákonných povinností Správce zejména vůči orgánům finanční správy a dle zákona o účetnictví.
 6. Údaje o platební kartě Zákazníka Správce nezpracovává. Údaje o platební kartě Zákazník zadává přímo do platební brány společnosti GOPAY s.r.o., která je smluvním partnerem Správce. Předávání údajů tomuto smluvnímu partnerovi se řídí zásadami ochrany osobních údajů tohoto smluvního partnera, které jsou dostupné na www.gopay.com.

3.3 Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

 1. Osobní údaje Zákazníků Správce zpracovává po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb Zákazníkům.

 

3.4 Předáváme Vaše údaje dál?

 1. Správce zpracovává všechny osobní údaje svých Zákazníků sám výlučně pro svoji vlastní potřebu s výjimkou předání údajů nezbytných pro doručení zboží Zákazníkovi dopravci tak, jak je Zákazník vyplnil v objednávce. Správce předá dopravci jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo Zákazníka. K předávání osobních údajů Zákazníků jiným subjektům může dojít pouze v případě plnění zákonné povinnosti, např. vůči finanční správě, orgánům činných v trestním řízení atp.

 

3.5 Jaká jsou Vaše práva?

 1. Právem Zákazníka je požádat Správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel je zpracovává. Tyto informace Správce poskytne zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech bude Zákazník včas informován. Pokud bude Zákazník požadovat sdělení informací, které o něm Správce eviduje, může Správcem přiměřeným způsobem ověřovat, zda je žadatel skutečně osoba, tj. Zákazníkem, o kterém se osobní údaje zpracovávají. Právem Správce je však zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.)
 2. Zákazník má právo na opravu osobních údajů, které o něm Společnost eviduje. Opravu osobních údajů může Zákazník rovněž provádět ve svém uživatelském účtu.
 3. Pokud někdy Zákazník udělil Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, má právo jej kdykoli odvolat. Správce má povinnost údaje, které zpracovává výhradně na základě souhlasu, vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění právních povinností či oprávněných zájmů.
 4. Pokud jsou některá data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech systémů Správce a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v silách Správce vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

3.6. Náš web a cookies

 1. Webové stránky Správce (www.beautysense.cz) uchovávají následující informace: IP Adresa, otevíraná stránka webu, kód odpovědi http, identifikace prohlížeče a operačního systému, rozlišení monitoru. Tyto informace Správce zpracovává pro optimalizaci webových stránek ke zvýšení uživatelského komfortu po dobu jednoho 1 měsíce a pro účely právní ochrany a oprávněných zájmů. Tato data jsou dále uchovávána v souvislosti s uděleným souhlasem ke zpracování osobních údajů prostřednictvím webových stránek, a to po dobu trvání souhlasu čistě za účelem právní ochrany Správce, přičemž nejsou nijak dále zpracovávána.
 2. Webové stránky Správce informují, že Správce využívá technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do zařízení uživatele. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které Správce nikam neodesílá, ani je nijak nezpracovává. Soubory cookie neshromažďují žádné osobní údaje, bez těchto souborů však nelze zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek a uživatelský komfort.

 

3.7 Námitky a stížnosti

 1. Pokud se Zákazník domnívá, že jeho osobní údaje Správce nezpracovává v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie, má právo vznést námitku a Správce je povinen prověřit oprávněnost námitky. Právem Zákazníka je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o něm Správce zpracovává na příslušný dozorový úřad na ochranu osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kterým je Pavlína Kučerová, Beautysense s.r.o., Pod dálnicí 18, Praha 4, 140 00, kde je k zastižení, tel.: 777 714 583 a e-mail: obchod@beautysense.cz.
 3. Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se subjekt údajů může obracet na email pověřence pro ochranu osobních údajů uvedený výše nebo na adresu sídla Správce uvedenou shora.

 Verze zásad: 1.0.2018.06.11                                                                                                             


4. Kupní smlouva

4.1 Uzavření Smlouvy

4.1.1 Technické kroky potřebné k uzavření Smlouvy, jsou následující:
(i) Kupující se stane Členem klubu 
(ii) vybrané Zboží vloží Kupující do košíku stisknutím tlačítka Koupit teď. V nákupním košíku si může Kupující upravit požadované množství nakupovaného Zboží. Objednávku zadá Kupující stiskem tlačítka Zadat objednávku. Kupující projdete jednoduchým procesem, na jehož konci potvrdí Objednávku stiskem tlačítka Dokončit objednávku.
(iii) Prodávající zašle Kupujícímu e-mail potvrzující přijetí Objednávky. Tento e-mail nepředstavuje Potvrzení Objednávky.
(iv) Při odeslání Zboží zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem Potvrzení Objednávky.

4.1.2 Objednávka Kupujícího je návrhem na uzavření Smlouvy. K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde, jakmile Prodávající doručí své závazné Potvrzení Objednávky Kupujícímu. Tímto okamžikem vznikají mezi Prodávajícím a Kupujícím vzájemná práva a povinnosti.
4.1.3 Potvrzením Objednávky se Prodávající zavazuje dodat objednané Zboží Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k tomuto Zboží. Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit za něj Cenu.
4.1.4 Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku Kupujícího, pokud nastane jedna z následujících skutečností:
(i) Zboží, který si Kupující objednal, není k dispozici ze skladu;
(ii) neschopnost získat autorizaci pro platbu Kupujícího v případě platby platební kartou;
(iii) chybné uvedení Ceny nebo Popisu produktu;
(iv) nesplňuje-li Kupující některou z podmínek definovaných těmito Podmínkami.

4.2 Rozhodné právo

4.2.1 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
4.2.2 Vztahy neupravené Podmínkami a Zvláštními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

4.3 Zrušení Objednávky, Odstoupení od Smlouvy

4.3.1 Kupující má právo od uzavřené smlouvy jednostranně odstoupit i bez udání důvodu a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Vrátit je možné pouze zboží NEPOUŽITÉ.
4.3.2 Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno, případně poškozeno nebo byla-li jinak snížena jeho hodnota. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, které již bylo zákazníkem vyzkoušené a jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, makeupy, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, apod.). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody. Rozhodne-li se kupující od smlouvy odstoupit, je jeho povinností nepoškozené zboží bez známek používání či opotřebení v původním nepoškozeném obalu zaslat zpět v uvedené lhůtě spolu s fakturou a dodacím listem prodávajícímu, a současně sdělí prodávajícímu písemnou formou (postačí elektronickou poštou), že využívá svého práva na odstoupení od smlouvy. V odstoupení od smlouvy musí být označena objednávka (zejména datum jejího odeslání prodávajícímu), druh a množství zboží a veškeré identifikační údaje kupujícího. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží na adresu prodávajícího:
Beautysense s.r.o., Pod dálnicí 18, Praha 4 PSČ 140 00
4.3.3 Zboží doporučujeme pojistit. Zboží nelze zaslat formou dobírky - nebude převzato. V případě nedodržení některé z výše uvedených náležitostí, resp. podmínek odstoupení, má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo přiměřeně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
4.3.4 Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy, bude zákazníkovi  ve lhůtě  14  (čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy vrácena cena zboží snížená o náhradu prodávajícím skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.

 
4.4 Odpovědnost za vady

4.4.1V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě se Smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu se Smlouvou věděl nebo rozpor se Smlouvou sám způsobil. V případě rozporu Zboží se Smlouvou má Kupující nárok na tzv. zjednání nápravy a to
(i) bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího Smlouvě prostřednictvím opravy;
(ii) přiměřeným snížením Ceny;
(iii) náhradním dodáním zboží;
(iv) odstoupením od Smlouvy.
Nejprve může Kupující požadovat u Prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání Zboží. Pokud volbu Kupujícího nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od Smlouvy odstoupit.

4.5 Reklamace

4.5.1 O reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany Kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
4.5.2 Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízeníreklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající Kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.


5. Popis produktů

5.1 Zboží je prodáváno na základě svého popisu. Popis produktu může stanovit další Zvláštní podmínky týkající se tohoto výrobku, které mohou obsahovat dodací lhůty, záruky, poprodejní servis a další podmínky.
5.2 Snažíme se, aby poskytované informace, popisy a ceny Zboží uvedených na Stránkách byly platné v době, kdy byla příslušná informace zadaná do systému.


6. Duševné vlastnictví

6.1 Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách informace pro tisk.

 

7. Souhlas se zasíláním newsletterů

7.1 Při nákupu na tomto e-shopu souhlasím se zasíláním informačních a slevových newsletterů.